Fizyka

 


 

Czym się zajmuje fizyka?

 


     Wyraz fizyka pochodzi od greckiego słowa physis, które znaczy "przyroda". Przyrodą nazywamy to wszystko, co nas otacza. W najogólniejszym znaczeniu fizyka jest nauką o przyrodzie. W dzisiejszym rozumieniu jest jednak nauką czasów nowożytnych. Starożytni, mimo wysoko rozwiniętej myśli greckiej i rzymskiej, nie potrafili zbudować nauki o otaczającym nas świecie, która by zdawała sprawę ze zjawisk przyrody i umiała sformułować rządzące nimi prawa. Najważniejszą przyczyną tego było dążenie do poznania przyrody tylko w drodze myślowej, a nie obserwacji i doświadczenia.

     Fundament fizyki stanowią fakty, wzbudzające zdziwienie i pobudzające ludzką ciekawość, np. przyciąganie żelaza przez kawałki rudy. Ze studiów nad tymi zjawiskami i drobnymi szczegółami rodzą się pojęcia. Metoda fizyki polega na posługiwaniu się ściśle określonymi pojęciami. Pojęcia, którymi posługuje się, są określone dokładnymi definicjami. Określić jakieś pojęcie to znaczy pojęcie nowe zastąpić znanymi, np. prędkość określić za pomocą drogi i czasu. Mamy też w fizyce pojęcia, które są przyjęte bez określania, np. długość, czas.

     Rzeczy, ich stany i zjawiska przedstawia się za pomocą liczby i odpowiednio dobranej jednostki. Nazywamy to mierzeniem. Odgrywa ono podstawową rolę w fizyce i jest charakterystyczną właściwością jej metody badawczej.

     Przedstawione za pomocą liczby i odpowiedniej jednostki właściwości ciał i zjawisk nazywamy wielkościami i nadajemy im nazwy, np. prędkości, masy, energii. Za ich pomocą przeprowadza się rozumowania, które pozwalają odkrywać związki między zjawiskami, przedstawiać je równaniami matematycznymi., których treść, jeśli obejmuje szerszy zakres zjawisk, nazywamy prawami, np. prawo powszechnego ciążenia. Z tych praw można wysnuwać wnioski, którym odpowiada konkretna treść rzeczywistości.

     Podstawowym elementem fizyki są zjawiska. Z nich bezpośrednio czerpie fizyka swą treść.  Obserwacja zjawisk doprowadza do wytworzenia nowych pojęć, które powstają zwykle przez porównanie pewnych cech przedmiotów lub zjawisk, np. przez obserwację ciał różnych rozmiarów dochodzimy do pojęcia długości, przez obserwację różnych ruchów - do pojęcia prędkości i przyspieszenia itd.

     Następnym elementem treści fizyki są prawa. Prawa bardzo ogólne, takie, które odnoszą się do wielkich dziedzin zjawisk lub nawet do treści całej fizyki, nazywamy zasadami. Odgrywają one często kierowniczą rolę w naszym rozumowaniach. Takimi są np. zasada zachowania energii, zasady Newtona.

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl