Fizyka

 


 

Klasa 7a

 


W razie pytań proszę pisać maile: adam.ow67@wp.pl .

 

 

2020.06.10 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest bilans cieplny?

 

Zadanie 1

Do 2kg wody o temperaturze pokojowej (20oC) wlano wrzątek. Temperatura końcowa ustaliła się na 60oC. Ile było wrzątku?

Dane:

m1 = 2kg

t1 = 20oC

t2 = 100oC

tk = 60oC

cw1 = 4200J/kg·oC

cw2 = 4200J/kg ·oC

 

Szukane:

m2 = ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energia pobrana przez wodę zimną

DEw1 = m1 · cw1 · (tk - t1)

Energia oddana przez wrzątek

DEw2 = m2 · cw2 · (t2 - tk)

Z zasady zachowania energii:

DEw1 = DEw2

m1 · cw1 · (tk - t1) = m2 · cw2 · (t2 - tk)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

            m1 · cw1 · (tk - t1)

m2 = --------------------------

             cw2 · (t2 - tk)

 

           2kg · 4200J/kg ·oC · (60oC - 20oC)           8400J/oC · 40oC

m2 = ---------------------------------------------- = ---------------------------- = 2kg

              4200J/kg ·oC · (100oC - 60oC)             4200J/kg ·oC · 40oC

 

Wrzątku było 2kg.

 

Między poziomymi liniami jest bilans cieplny. Cieplejsza substancja oddaje energię (ciepło), a zimniejsza pobiera energię (ciepło). Te energie są sobie równe.


2020.06.08 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest ciepło właściwe?

 

Podgrzewając ciało dostarczamy mu ciepła (energii). Energia ta jest równa:

DEw = m · cw · Dt = m · cw · (t2 - t1)

DEw - zmiana energii wewnętrznej w J;

m - masa substancji w kg;

cw - wielkość związana z rodzajem substancji zwana ciepłem właściwym, znajdujemy je w tabeli na końcu podręcznika;

Dt = (t2 - t1) - różnica temperatur w oC.

 

Zadanie 1.

Ile energii trzeba dostarczyć, aby 1000g wody ogrzać od temperatury pokojowej (20oC) do temperatury 50oC?

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A&t=3s .


2020.06.03 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Zjawisko rozszerzalności termicznej substancji.

 

Zjawisko polegające na zwiększeniu objętość substancji pod wpływem wzrostu temperatury. Ochładzając substancję powodujemy zmniejszenie jej objętości. Różne substancje różnie zwiększają swoją objętość. Najbardziej rozszerzają się gazy, a najmniej rozszerzają się ciała stałe.

Zjawisko to obserwujemy:

- na przewodach trakcji elektrycznej (latem luźno zwisają, zimą są mocno naciągnięte);

- na torach kolejowych (przerwy dylatacyjne między szynami).

Zjawisko to wykorzystujemy w:

- termometrach cieczowych (rozszerza się ciecz);

- termometrach bimetalicznych (dwie blaszki z różnych metali połączonych ze sobą, pod wpływem zmian temperatury wygina się).

Film: https://www.youtube.com/watch?v=WXkZLagSr3U .


2020.06.01 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Sposoby przekazywania energii.

 

Sposoby przekazywania energii:

- cieplny przepływ energii (szybko poruszające się cząsteczki, z cieplejszej części ciała, zderzając się z kolejnymi, przekazując część swojej energii zwiększając prędkość poruszania się następnych cząsteczek);

- konwekcja (ogrzana część powietrza lub wody zwiększa swoją objętość i dlatego unosi się do góry, na jego miejsce wpływa powietrze lub ciecz zimniejsza, te unoszące się masy gazu lub cieczy nazywamy prądami konwekcyjnymi);

- promieniowanie (rozgrzane ciało, np. Słońce lub piec, wysyła promieniowanie podczerwone, czujemy to promieniowanie przez skórę jako ciepło, może ono się przemieszczać przez próżnię, bez pośrednictwa cząsteczek, tak jak poprzednie dwa sposoby).

Film: https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4 .


2020.05.27 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Pierwsza zasada termodynamiki.

 

Podgrzewając ciało (dostarczając ciepła) zwiększamy prędkość poruszania się cząsteczek, czyli zwiększamy energię wewnętrzną tego ciała. Możemy też wykonać nad ciałem pracę, przy której występuje tarcie. Ciało wtedy też się podgrzewa (rozpalanie ogniiska pocierając dwa kawałki drewna).

I zasada termodynamiki:

Energię wewnętrzną ciała możemy zwiększyć dostarczając mu ciepła lub wykonując nad nim pracę, podczas której występuje tarcie.

DEw = Q + W

DEw - zmiana energii wewnętrznej w J;

Q - dostarczone ciepło w J;

W - wykonana praca w J.

 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ .


2020.05.25 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

zaczynamy nowy dział, więc na początek tytuł działu:

 

TERMODYNAMIKA

 

Temat: Co to jest energia wewnętrzna?

 

Wiemy, że ciała zbudowane są z chaotycznie poruszających się cząsteczek. Cząsteczki te mają więc energię kinetyczną. Mają też energię potencjalną związaną z ich oddziaływaniem wzajemnym. Suma więc energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich cząsteczek ciała nazywamy energią wewnętrzną tego ciała. Podgrzewając ciało zwiększamy energię kinetyczną cząsteczek ciała (szybciej się poruszają) tzn. zwiększamy energię wewnętrzną tego ciała.

Miarą energii wewnętrznej ciała jest jej temperatura. Mamy skale temperatur:

- Celsjusza (podstawą tej skali jest temperatura topnienia lodu - 0oC, drugą charakterystyczną temperaturą jest 100oC - wrzenie wody);

- Kelwina (podstawą tej skali jest temperatura, w której cząsteczki ciała się nie poruszają, jest to 0oK - zero bezwzględne, dla skali Celsjusza jest to -273oC, nie może być temperatury ujemnej w skali Kelwina).

Film: https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU .


2020.05.20 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu "Praca, moc, energia".

 

Zadanie 1

Jaka siła działała na ciało, jeżeli przesunęła je na odległość 2000cm, wykonując przy tym pracę 100kJ?

 

Zadanie 2

Ile czasu pracował silnik o mocy 2KW, jeżeli wykonał pracę 50kJ?


2020.05.18 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących maszyn prostych.

 

Zadanie 1

Na lewą stronę dźwigni dwustronnej o długości 20cm działa siła 1000N. Jak dużą siłą trzeba działać na prawą stronę długości 10cm, aby dźwignia ta pozostała w równowadze?

 

Zadanie 2

Na jaką wysokość można wsunąć ciało o ciężarze 2000N działając siłą 100N i mając deskę długości 5m?


2020.05.06, 2020.05.11 i 2020.05.13 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Przysyłajcie zdjęcia notatek zrobionych w czasie zawieszenia lekcji w szkole, to wstawię ocenę do dziennika.

 

Temat: Co to są maszyny proste?

 

Maszyny proste - to proste urządzenia ułatwiające pracę.

1. Dźwignia dwustronna - siły działają po dwóch stronach osi obrotu.

F1, F2 - siły zewnętrzne;

r1, r2 - ramiona sił.

 

Dla dźwigni zachodzi następująca zależność:

F1 · r1 = F2 · r2 

Oznacza to, że iloczyn siły i ramienia tej siły z obu stron jest taki sam. Wynika stąd, że większą siłę możemy zrównoważyć mniejszą (należy użyć dłuższe ramię). Zyskujemy więc na sile.

Zastosowanie:

- nożyczki;

- kombinerki;

- obcęgi;

- łom;

- żuraw.

 

2. Dźwignia jednostronna - siły działają po jednej stronie osi.

Dla dźwigni tej zachodzi ta sama zależność, jak dla dwustronnej:

F1 · r1 = F2 · r2 

Oznacza to, że większą siłę możemy zrównoważyć mniejszą (należy użyć dłuższe ramię). Zyskujemy więc na sile.

Zastosowanie:

- dziadek do orzechów;

- taczka.

 

3. Blok nieruchomy - krążek przytwierdzony do podłoża, przez który przełożona jest lina.

Jest to dźwignia dwustronna o jednakowych ramionach, więc: F1 = F2.

 

4. Blok nieruchomy 

Jest to dźwignia jednostronna, w której ramię siły F1 jest dwa razy krótsze niż ramię siły F2, więc F1 = 2 · F2.

 

5. Kołowrót - walec z nawiniętą linką i przymocowaną na końcu korbą.

 Jest to dźwignia dwustronna (lub jednostronna), więc mamy: F1 · r1 = F2 · r2.

 

6. Równia pochyła - płaska powierzchnia nachylona do poziomu pod pewnym katem.

F1 - ciężar ciała na równi

F2 - siła, z jaką trzeba działać, aby wsunąć ciało na równie

h - wysokość równi

l - długość równi

 

Dla równi pochyłej zachodzi zależność:

F2        h

------ = ------

F1         l

 

7. Klin 

 

8. Śruba - równia pochyła nawinięta na walec. Zamienia ruch obrotowy walca na ruch liniowy nakrętki.

 

9. Przekładnia - dwa koła o różnej średnicy, między którymi przenoszony jest napęd.

Rodzaje przekładni:

- zębata;

- pasowa;

- klinowa;

- łańcuchowa;

- cierna;

- ślimakowa.


2020.05.04 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących zasady zachowania energii.

 

Zadanie 1

Z jakiej wysokości spada ciało, jeżeli uderzyło w ziemię z prędkością 36km/h?

Zadanie 2

Ciało wyrzucono pionowo w górę z prędkością 108km/h. Na jaką wysokość wzniesie się to ciało?

Zadanie 3 (dla chętnych)

Z jaką prędkością ciało uderzy w ziemię, jeżeli czas spadania wynosi 2s?


2020.04.29 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej.

 

Ciało znajdujące się na wysokości h ma pewną energię potencjalną, kinetyczna wtedy wynosi 0 (nie porusza się). Spadając swobodnie ciało traci energię potencjalną (maleje wysokość), a zyskuje energię kinetyczną (wzrasta prędkość). Tuż przed uderzeniem w ziemię energia potencjalna ciała wynosi 0 (nie ma wysokości), a kinetyczna wynosi tyle, ile potencjalna na wysokości h. Nastąpiła więc zamiana jednej energii w drugą. Oznacza to, że całkowita energia mechaniczna układu ciało-Ziemia pozostała bez zmian.

 

Zasada zachowania energii mechanicznej:

Suma energii potencjalnej i kinetycznej izolowanego układu ciał jest zawsze stała.

 

Ep = Ek

 

                   m · v2

m · g · h = -----------

                 2

 

Zasadę tę wykorzystujemy w elektrowniach wodnych. Woda spadająca z pewnej wysokości ma energię potencjalną grawitacji, która zamieniana jest na energię kinetyczną. Energia kinetyczna spadającej wody obraca turbinę, która napędza generator (prądnicę) wytwarzający prąd elektryczny.


2020.04.27 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest energia kinetyczna?

 

Energia potencjalna jest energią związaną z położeniem wzajemnym ciał.

Energia kinetyczna jest energią związaną z poruszaniem się ciał. Energia ta zależy od:

- masy ciała (masa większa, to energia większa);

- prędkości (prędkość większa, to energia większa).

        m · v2

Ek = ----------

       2

Ep - energia kinetyczna w J

m - masa ciała w kg

v - prędkość w m/s

 

Zadanie 1

Jaką energię kinetyczną ma ciało o masie 2000g i poruszające się z prędkością 72km/h?


2020.04.22 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest energia potencjalna grawitacji?

 

Podnosząc ciało na wysokość h musimy przezwyciężyć ciężar ciała:

F = m · g

wykonujemy przy tym pracę:

W = F · h

Podstawiając pierwszy wzór do drugiego, otrzymujemy:

W = m · g · h

Ponieważ wykonana praca jest miarą wzrostu energii, otrzymujemy:

DEp = m · g · h

DEp - zmiana energii potencjalnej grawitacji w J

m - masa ciała w kg

g - przyspieszenie grawitacyjne w m/s2

h - wysokość w m

 

Zadanie 1

Na jakiej wysokości znajduje się ciało o masie 5000g, jeżeli podnosząc je wykonano pracę 10kJ?


2020.04.15 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest energia mechaniczna?

 

Podręcznik str. 209.

Sporządzić samodzielnie notatkę.


2020.04.08 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących pracy i mocy.

 

Zadanie 1

O ile przesunięto ciało działając siłą 2kN wykonując przy tym pracę 1MJ?

 

Zadanie 2

Jaką pracę wykonał silnik o mocy 5kW pracując przez 2 godziny?

 

Zadanie 3 (dla chętnych)

Ile czasu musi pracować silnik o mocy 1kW, aby wypompować z kopalni o głębokości 100m 500kg wody?


2020.04.06 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Co to jest moc?

 

Pracę można wykonać w różnym czasie. Wprowadzamy więc wielkość przedstawiającą zależność wykonanej pracy od czasu jej wykonania. Wielkość tę nazywamy mocą.

 

Mocą nazywamy stosunek wykonanej pracy do czasu jej wykonania.

      W

P = ----

      t

P - moc

W - praca w dżulach (J)

t - czas w sekundach (s)

 

Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W).

 

Moc wynosi 1W, jeżeli pracę 1J wykonano w czasie 1s.

                                                                                                            1J          J

1W = ----- = 1----

                                                                                                                                      1s         s

 

Jednostki pochodne:

1kilowat = 1kW = 1000W

1megawat = 1MW = 100000W

 

Zadanie 1

Jaką moc ma silnik, jeżeli pracę 1kJ wykonuje w ciągu minuty?


2020.04.01 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym

 

zaczynamy nowy dział, więc na początek tytuł działu:

PRACA, MOC, ENERGIA

 

Temat: Co to jest praca?

 

Działając siłą możemy przesunąć ciało.

 

Pracą nazywamy iloczyn działającej siły i przesunięcia, jakie ta siła spowodowała (gdy siła i przesunięcie są w tą samą stronę).

W = F · r

W - praca

F - siła w N

r - przesunięcie w m

 

Jednostką pracy w układzie SI jest dżul (J).

 

Praca wynosi 1J, jeżeli siła 1N przesunęła ciało o 1m (gdy siła i przesunięcie są w tą samą stronę).

1J = 1N · 1m = 1N·m

 

Jednostki pochodne:

1kilodżul = 1kJ = 1000J

1megadżul = 1MJ = 100000J

 

Praca wynosi zero, gdy:

- działająca siła nie spowoduje przesunięcia;

- siła i przesunięcie są do siebie równoległe.

 

Zadanie 1

Jaką pracę wykonano działając siłą 100N i przesuwając ciało o 100cm?


2020.03.30 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu "Dynamika".

 

Zadanie 1

Jaką masę ma ciało, które pod wpływem siły 10N uzyskuje przyspieszenie 5m/s2?

 

Zadanie 2

Ciało pod działaniem siły 6N uzyskuje przyspieszenie 3m/s2. Jakie przyspieszenie uzyska to ciało pod działaniem siły 10N?

 

Zadanie 3 (dla chętnych)

Ciało spada swobodnie przez 3s. Z jakiej wysokości spada i z jaką prędkością uderzy w ziemię?


2020.03.25 

 

Temat: Zasada zachowania pędu.

 

Wyszukać w internecie jeden przykład wykorzystania III zasady dynamiki, zjawiska odrzutu lub zasady zachowania pędu i zapisać w zeszycie adres tej strony.


2020.03.18 rozwiązać zadania w zeszycie przedmiotowym

 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących zasady zachowania pędu.

 

Zasada zachowania pędu:

Suma pędów ciał przed zdarzeniem jest równa sumie pędów tych samych ciał po zdarzeniu.

p1 = p2

m1 · V1 = m2 · V2

 

Zadanie 1

Z karabinu o masie 10000g wylatuje pocisk z prędkością 1000m/s. Jaką masę ma pocisk, jeżeli karabin został odrzucony z prędkością 5m/s?

 

Zadanie 2

Z działa o masie 2t wystrzelono pocisk o masie 2000g z prędkością 500m/s. Z jaką prędkością działo zostanie odrzucone?

 

Zadanie 3 (dla chętnych)

Na stojącą w wodzie łódkę o masie 100kg wskakuje z prędkością 10m/s chłopiec o masie 50kg. Z jaką prędkością zacznie oddalać się łódka od brzegu?

Adam Owsiejczuk

Copyright Sergeant AdOw © 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów tylko za moją wyraźną zgodą.          www.fantastyka-86.pl